Επιλογή Σελίδας

Στην ηλεκτρονική αίθουσα του MS-Teams:

“2022-2023 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ”

έχουν αναρτηθεί οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εργασία του μαθήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν ώστε να ανταποκριθούν στην καταλητκική ημερομηνία υποβολής.

Κωδικός αίθουσας: 101jhsp

Οι διδάσκοντες