Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος για λόγους υγείας, θα ξεκινήσουν τελικά στις 23 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη στις 2:00.
Οι διαφάνειες του μαθήματος θα ανεβαίνουν σταδιακά στο MS TEAMS στην διεύθυνση:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8fdfc44e95645079c8b78f9a0c9c894%40thread.tacv2/conversations?groupId=64326d71-07c7-4539-abb0-2da88fab7ee8&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be
Με Εκτίμηση
Ο Διδάσκων
Δημήτρης Σκάλκος