Επιλογή Σελίδας

Οι παραδόσεις του μαθήματος Βιοχημεία ΙΙ του 6ου εξαμήνου του ΠΠΣ του Τμήματος Χημείας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι παραδόσεις θα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω του πιστοποιημένου συστήματος MS Teams. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα να εγγραφούν στην ηλεκτρονική αίθουσα Βιοχημεία ΙΙ 2021 με κωδικό 2zvkmvi

Ενανλλακτικά, η εγγραφή μπορεί να γίνει μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa3f088c6148f4c8e8de71723e8494ab3%40thread.tacv2/conversations?groupId=b2da4dc4-9288-4132-b18b-9c92a0d26fe4&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Οι διδάσκοντες

ΑΕ Κούκκου, ΠΘ Δούλιας