Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ θα διεξάγεται διαδικτυακά κάθε Παρασκευή στις 14:00 μ.μ (επόμενο μάθημα Παρασκευή 12/3/2021)
κωδ. ΜS- Teams    8v81l7q
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4cbd6f7c042841608303cda006be6713%40thread.tacv2/conversations?groupId=a8d88a9b-febd-4db0-944c-fe8d88cb9900&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Η διδάσκουσα,
Όλγα Τζαφέα