Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Έχουν δημιουργηθεί τρεις ηλεκτρονικές αίθουσες για την εξέταση του μαθήματος.

Η πρώτη αίθουσα έχει όνομα : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΔΧΤ-1 και Κωδικό εγγραφής : mii1g60 στην οποία θα εγγραφούν οι φοιτητές με αριθμό μητρώου που το τελευταίο ψηφίο είναι 0, 1, 2, και 3.

Η δεύτερη αίθουσα έχει όνομα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΔΧΤ-2 και Κωδικό εγγραφής : v1fny62 στην οποία θα εγγραφούν οι φοιτητές με αριθμό μητρώου που το τελευταίο ψηφίο είναι 4, 5, και 6.

Η τρίτη αίθουσα έχει όνομα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΔΧΤ-3 και Κωδικό εγγραφής : afmn2vo στην οποία θα εγγραφούν οι φοιτητές με αριθμό μητρώου που το τελευταίο ψηφίο είναι 7, 8, και 9.

Η είσοδος-εγγραφή στις αίθουσες εξέτασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, σε χρόνο προγενέστερο της εξέτασης.

Οι εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι ορισμένες για την Τετάρτη 02/09/2020 και ώρα 8.30-10.45. Μεταξύ 8.30 και 9.15 θα γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης των φοιτητών. Οι φοιτητές θα εισέλθουν στις αίθουσες εξετάσεων με τους παραπάνω κωδικούς. Θα πρέπει να έχουν την φοιτητική τους ταυτότητα για να την επιδεικνύουν στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Καθόλη την διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν την κάμερα και τα μικρόφωνα ανοιχτά, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1.30 ώρα (έναρξη:9.15-Λήξη:10.45) και οι ερωτήσεις θα είναι του τύπου μικρής ανάπτυξης, όπου θα συμπληρώνονται απ’ ευθείας στο αντίστοιχο πεδίο κάτω από την ερώτηση μέσω του υπολογιστή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν αναρτηθεί για τη διεξαγωγή των προφορικών και γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

 

Εκ των διδασκόντων,

Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής