Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <<ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ και ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ>>

 

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS σύμφωνα με τις αποφάσεις της συγκλήτου του Π.Ι.. Έχουν δημιουργηθεί δυο ηλεκτρονικές αίθουσες για την εξέταση του μαθήματος.

Η πρώτη αίθουσα έχει όνομα  Εργ. ΦΧΔ-1 και Κωδικό εγγραφής : bi7xe02 στην οποία θα εγγραφούν οι φοιτητές με μονό αριθμό μητρώου.

Η δεύτερη αίθουσα έχει όνομα Εργ. ΦΧΔ-2 και Κωδικό εγγραφής : nbszkza στην οποία θα εγγραφούν οι φοιτητές με ζυγό αριθμό μητρώου.

Η είσοδος-εγγραφή στις αίθουσες εξέτασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, σε χρόνο προγενέστερο της εξέτασης.

Οι εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι ορισμένες για την Παρασκευή 10/07/2020 και ώρα 09:00-10:30. Μεταξύ 09:00και 09:30 θα γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης των φοιτητών. Οι φοιτητές θα εισέλθουν στις αίθουσες εξετάσεων με τους παραπάνω κωδικούς. Θα πρέπει να έχουν την φοιτητική τους ταυτότητα για να την επιδεικνύουν στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Καθόλη την διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν την κάμερα και τα μικρόφωνα ανοιχτά, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1 ώρα (έναρξη:09:30-Λήξη:10:30) και οι ερωτήσεις θα είναι του τύπου μικρής ανάπτυξης, όπου θα συμπληρώνονται απ’ ευθείας στο αντίστοιχο πεδίο κάτω από την ερώτηση μέσω του υπολογιστή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των προφορικών και γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

 

Εκ των διδασκόντων του μαθήματος

Δ. Πετράκης – Ι. Κωνσταντίνου