Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα του μεταπτυχιακού ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα ξεκινήσει στις 4 Μαίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα Χ2-097.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα στο MS TEAMS:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9004648425654945b4ae9228db894078%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d7bebd6-fefd-41d4-b4fa-f58b3b09a46a&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be
Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος
Δημήτρης Σκάλκος