Επιλογή Σελίδας

Η πρώτη διάλεξη θα αρχίσει στις 1530 (Παρασκευή 16 Οκτωβρίου). Έχει δημιουργηθεί αίθουσα με όνομα “Διαλέξεις Χημεία Νανοϋλικών και Εφαρμογές 2020-2021”. Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7462ffc224ad4b7ca7d2bbdccf9a951c%40thread.tacv2/conversations?groupId=61a3891e-caf2-4929-911f-42dd9477b92d&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ο κωδικός είναι 39k1w03.

Ο διδάσκων

Δ. Τάσης (email: dtassis@uoi.gr)