Επιλογή Σελίδας

Οι διαφάνειες των διαλέξεων του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ θα καταχωρούνται στο MS Teams στο liknk:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6852daca2c7747f6b67bbfcced365c4d%40thread.tacv2/conversations?groupId=b2e68108-dbb8-47ae-b9e7-22a7f7ef64fd&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be
που θα είναι και ιστοσελίδα του μαθήματος για οτιδήποτε χρειαστεί στην πορεία του μαθήματος

Ο Διδάσκων
Δημήτρης Σκάλκος