Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS σύμφωνα με τις αποφάσεις της συγκλήτου του Π.Ι.. Έχουν δημιουργηθεί δυο ηλεκτρονικές αίθουσες για την εξέταση του μαθήματος.

Η πρώτη αίθουσα έχει όνομα : ΧΔΧΤ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-1

και Κωδικό εγγραφής : pxvdjyp

στην οποία θα εγγραφούν οι φοιτητές με μονό αριθμό μητρώου.

Η δευτερη αίθουσα έχει όνομα : ΧΔΧΤ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-2

και Κωδικό εγγραφής : uokr1v9

στην οποία θα εγγραφούν οι φοιτητές με ζυγό αριθμό μητρώου.

Η είσοδος-εγγραφή στις αίθουσες εξέτασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, σε χρόνο προγενέστερο της εξέτασης.

Οι εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι ορισμένες για την Πέμπτη 02/07/2020 και ώρα 09.00-11.00. Μεταξύ 09.00 και 09.30 θα γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης των φοιτητών. Οι φοιτητές θα εισέλθουν στις αίθουσες εξετάσεων με τους παραπάνω κωδικούς. Θα πρέπει να έχουν την φοιτητική τους ταυτότητα για να την επιδεικνύουν στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Καθόλη την διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν την κάμερα και τα μικρόφωνα ανοιχτά, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1,5 ώρα (έναρξη 09:30-Λήξη 11:00) και οι απαντήσεις θα αναρτώνται σε μορφή αρχείου, .όπως JPEG, PDF, word κ.λ.π..

Προσοχή!. Για να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή σας από το σύστημα θα πρέπει να υπάρχει απάντηση σε όλα τα θέματα. Σε θέματα που δεν έχετε απάντηση θα αναρτάται, ως απάντηση, αρχείο με λευκή σελίδα.

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των προφορικών και γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος.