Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποιο από τα κατ’ επιλογήν μαθήματα

‘Χημεία Πολυμερών’,

‘Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Ενέργεια’

‘Ανόργανη Χημική Τεχνολογία’

του 7ου εξαμήνου, να ενημερώσουν με email τον κ. Παπαγεωργίου στη διεύθυνση gzpap@uoi.gr.

 

Γεώργιος Παπαγεωργίου