Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση για τους φοιτητές/τριες παλαιοτέρων ετών οι οποίοι οφείλουν το μάθημα

«ΧΗΥ102 Η/Υ-Πληροφορική»

Οι φοιτητές/τριες παλαιοτέρων ετών (που έχουν εισαχθεί στο τμήμα Χημείας πριν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα «ΧΗΥ102 Η/Υ-Πληροφορική» παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό (το αργότερο μέχρι τις 13-01-2023) με το διδάσκοντα, επίκουρο καθηγητή κ. Ιωάννη Σκαρμούτσο (iskarmoutsos@uoi.gr), ώστε να ενημερωθούν για την εξέταση του μαθήματος. Η αξιολόγηση-εξέταση των φοιτητών/τριών των παλαιοτέρων ετών θα γίνει υπό τη μορφή συγγραφής εργασίας σε αντικείμενο συναφές με το μάθημα, έπειτα από συνεννόηση με το διδάσκοντα.