Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι οι διαφάνειες του μαθήματος Ανόργανη Χημεία ΙΙ είναι αναρτημένες στο MSTeams με link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9cf38f8efb904379935f4b0fe3c362dd%40thread.tacv2/conversations?groupId=a806eeeb-c92a-4c28-882a-86000561fbaa&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

και pass:

m8zb15h

Ο Διδάσκων,

Καθηγητής Α. Τσίπης