Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι η προφορική παρουσίαση των εργασιών για το κατ΄επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου ‘Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα – Μηχανισμοί’ θα γίνει την Πέμπτη, 16/07/2020 και ώρα 11:00. Παρακαλούνται οι φοιτητές να κάνουν χρήση του link με το οποίο έγινε το μάθημα

(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a347da03b2f454fdf8cdd8705a2087af6%40thread.tacv2/conversations?groupId=430537ab-30f8-436b-aa81-ed88bf67884b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be)

για να συνδεθούν μέσω του MicrosoftTeams.

Οι Διδάσκοντες,

Μ. Λουλούδη, Καθηγήτρια,

Α. Τσίπης, Καθηγητής