Επιλογή Σελίδας

Η δεύτερη πρόοοδος στην Φυσικοχημεία Ι θα γίνει στις 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 πμ μέσω της πλατφόρμας MS Teams

Oι φοιτητές με αριθμό μητρώου που λήγει σε 0, 2, 4 στην αίθουσα Ι με κωδικό k9a9oct

Oι φοιτητές με αριθμό μητρώου που λήγει σε 6, 8 στην αίθουσα ΙΙ με κωδικό pbv9syx

Ο Διδάσκων

Κ. Βλάχος