Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Τμήμα Χημείας  της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας  υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αριθμ.συν.2018/30.09.2020   και την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αριθμ.συν. 1034/23.3.2021, αποφάσισε, εφόσον το επιτρέψουν οι σχετικές πιστώσεις, και λαμβάνοντας υπόψη την παράταση του εκπαιδευτικού έργου  μέχρι 30 Αυγούστου, την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.5, του Π.Δ. 407/80, για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες του Τμήματος για το ακαδ.έτος 2020-2021, στo παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Μικροβιολογία- Μικροβιολογία Τροφίμων» (μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου- 3 ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα) σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει: α) Nα είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο σχετικό αντικείμενο και  β) να έχουν Πτυχίο Χημείας, Βιολογίας, ΒΕΤ, Ιατρικής, Γεωπονίας και συναφή πτυχία. Διδακτική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά  στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας από την Παρασκευή 30/03/2021 μέχρι και την Πέμπτη 8/04/2021 και ώρα 12:00 στο gramchem@uoi.gr. με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 407-ΟΝΟΜΑ»

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 

1.       Αίτηση (όπου θα αναγράφονται τα συνημμένα στην αίτηση, όνομα, τηλ. επικοινωνίας, e-mail)

2.       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Αντίγραφο διδακτορικού, αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών. (Τίτλοι ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ)
4.       Διδακτορική Διατριβή

5.       Βιογραφικό σημείωμα

6.       Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

7.       Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιεύσεων

 

Τεκμηρίωση διδακτικής προϋπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή σε άλλα ΑΕΙ.

Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει, θα συνεκτιμηθεί θετικά.

 

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε pdf επισυναπτόμενα στο ηλεκτρονικό μήνυμα του υποψηφίου.

 

Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας https://www.chem.uoi.gr/. Για γενικά ερωτήματα, μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος στο email: gramchem@uoi.gr .

 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

 

Μαρία Λουλούδη

Καθηγήτρια