Επιλογή Σελίδας

Αγαπητοί/ές Κύριοι/ρίες

Σας αποστέλλουμε τις με ΑΠ 1981 & 1982/ 25-8-2020 Πράξεις-Αποφάσεις της Προέδρου του Τμήματος Χημείας με θέμα την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος για το χρονικό διάστημα από 1-12-2020 έως 30-11-2021.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Με εκτίμηση,

Άρτεμις Μπίτου

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ