Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε την υποστήριξης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με τίτλο

Επίδραση του καφεϊκού μεθυλεστέρα στην ποιότητα του ελαιολάδου

που θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την μφ Ελένη Γαλάνη αύριο 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. με χρήση του MS Teams.

Ο σύνδεσμος σύνδεσης στη συνεδρία είναι:

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=52f54322-aac3-4286-91a4-13196ee21901&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be&threadId=19_meeting_NDY0YWVmZTktYWVkYS00MWZkLTk1YjQtMTNiY2MxMThhZjQz@thread.v2&messageId=0&language=en-US

Ο επιβλέπων

Ι. Ρούσσης