Επιλογή Σελίδας

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν  να αποστείλουν  τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας  είτε ταχυδρομικά με υπηρεσία ταχυμεταφοράς από ΤΡΙΤΗ 28 Σεπτεμβρίου έως ΠΕΜΠΤΗ 7 Οκτωβρίου (με την ένδειξη στον φάκελο “εγγραφή πρωτοετούς”) είτε αυτοπροσώπως στην Γραμματεία  ή μέσω εξουσιοδοτημένου  ατόμου * από ΠΕΜΠΤΗ 30 Σεπτεμβρίου 2021 έως ΠΕΜΠΤΗ 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:00 έως 13:00, τα εξής  δικαιολογητικά:

***ΛΌΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΥΝΊΣΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΦΑΚΈΛΟΥ  ΠΑΡΑ  Η ΠΡΟΣΈΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ  ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ

1.Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως.
2.Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως.
3.Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως.
4.Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
5.Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
*Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής μέσα στις ανακοινωθείσες ημερομηνίες, είναι δυνατό να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του πρωτοετή φοιτητή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Χημείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης , Ισόγειο

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

ΤΚ 45110 Ιωάννινα

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ