Επιλογή Σελίδας

Το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Ανοσολογίας του  Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός  «ΠΙΝΔΟΣ» σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα  «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» του ερευνητικού έργου «Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ.»: «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες Ως Νέοι Δείκτες Ορισμού  Συστημάτων Ελεύθερης Βοσκής».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, 9.15 π.μ. -12:30 μ.μ.

MS Teams link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9eSudU709QA9lNf7sZf_l_ceQRO_BNAleWgZPCjSEM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=de5984e7-9899-4916-8416-c2f73ccff887&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03939).

ΑΡΧΕΙΟ