Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων θα γίνει την Πέμπτη 3-9-2020 και ώρα 16:00 μέσω του συστήματος MS teams.

Κωδικός: uutlkat

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a43ad5c33224245a3b62388828854b02a%40thread.tacv2/conversations?groupId=c4c943d2-e90f-4cf2-b578-6a246752e08c&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν εγκαίρως στην αίθουσα εξέτασης έως την Πέμπτη 3-9-2020 και ώρα 13:00  διότι ο κωδικός θα διαγραφεί και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση.

Μεταξύ 16:00-16:30 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών μέσω κάμερας και επίδειξης της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση.