Επιλογή Σελίδας

Η έκθεση προόδου θα σταλεί μέχρι 31 Ιανουαρίου ηλεκτρονικά στο didaktoreschem@uoi.gr με παράλληλη αποστολή της έντυπης μορφής της έκθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (Γραμματεία Τμήματος Χημείας , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , Μεταβατικό κτήριο, Τ.Κ. 45110 ).

Το αρχείο pdf  θα πρέπει να έχει το όνομά του υπ.διδ. και τον αριθμό της έκθεσης π.χ. 1η .

Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να αναγράφεται:

Θέμα: (αναγράφεται ο αριθμός της έκθεσης π.χ 1η ) έκθεση προόδου διδακτορικής διατριβής του/της ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

χρονικό διάστημα από ……………………………………… έως …………………………………………

 

Οι εκθέσεις προόδου κατατίθενται κάθε χρόνο.

 

Η έκθεση υπογράφεται στο τέλος από τα 3 μέλη της επιτροπής.

 

Ιωάννινα,    9 Ιανουαρίου 2023

Πληροφορίες: Άρτεμη Μπίτου, email didaktoreschem@uoi.gr