Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες  και Μεταδιδάκτορες από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις:

Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων 2022, με αριθμό πρωτοκόλλου 55650/19-11-2021 και
Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2022, με αριθμό πρωτοκόλλου 55665/19-11-2021.

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ