Επιλογή Σελίδας
  • Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημείας απευθύνει το ερώτημα προς τη Σύγκλητο και αναμένει γραπτή απάντηση, αν και με ποιο τρόπο η Σύγκλητος και κάθε αρμόδιο όργανο ή προϊστάμενη αρχή διασφαλίζουν τη μη συμμετοχή τρίτου προσώπου ή άλλου μέσου, πέραν του εξεταζόμενου στη διαδικτυακή εξέταση, και ως εκ τούτου, το αδιάβλητο της διαδικασίας. Έως ότου απαντηθεί γραπτώς το παραπάνω ερώτημα, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακές εξετάσεις.
  • Το Τμήμα Χημείας εκτιμά ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, (οικονομικές, τεχνικές κ.λπ.) δεν διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή/πρόσβαση των φοιτητών στις διαδικτυακές εξετάσεις.
  • Θα ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα διά ζώσης εξετάσεων το αργότερο μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.
  • Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας θα συνεδριάζει τακτικά για να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει κατάλληλα την εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας στηρίζει τον αγώνα των φοιτητών, σύμφωνα και με την απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ.