Επιλογή Σελίδας

Το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, προτίθεται να απασχολήσει υποψηφίους διδάκτορες/μεταδιδάκτορες στην ερευνητική ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ανδρέα Τζάκου με τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

Τυπικά προσόντα:

-Πτυχίο Χημείας ή Βιολόγος (ή κάποιας συναφούς επιστήμης)

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα

Επιθυμητά προσόντα:

-Εξειδίκευση στην κατεύθυνση Οργανική Χημεία

-Ερευνητική εμπειρία στην παρασκευή εκχυλισμάτων/αιθέριων ελαίων με εκχύλιση με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα

-Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο, ή/και παρουσίαση σε διεθνές/εθνικό συνέδριο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vmousis@uoi.gr έως την Τρίτη  15/12/2020 και ώρα 18.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-νες με τα απαιτούμενα προσόντα μπορούν να επικοινωνήσουν έως την Τρίτη  15/12/2020 στο τηλέφωνο 2651008386 και ώρες 10.00 -13.00.