Επιλογή Σελίδας

Αγαπητοί/Αγαπητές,
Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση αμοιβόμενης διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο Βιοχημεία-Μοριακή Βιολογία, να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα. Ο τίτλος του θέματος είναι:

“Η σημασία των συστημάτων γλουταρεδοξίνης και θειορεδοξίνης για το βακτηριακό κύτταρο όπως προκύπτει από τη χρήση κλασσικών και σύγχρονων μεθόδων βιομοριακής ανάλυσης-υψηλής απόδοσης”.

Κύριος Στόχος: Η διερεύνηση του ρόλου των συστημάτων γλουταρεδοξίνης και θειορεδοξίνης για το βακτηριακό κύτταρο.

Επί μέρους ενότητες:
1. Η ταυτοποίηση των υποστρωμάτων των γλουταρεδοξινών και ο σχηματισμός δικτύου αλληλεπιδράσεων.
2. Ο χαρακτηρισμός των αλληλεπιδράσεων μεταξύ υποστρωμάτων και γλουταρεδοξινών με τη χρήση in vitro ενζυμικών προσδιορισμών, υπολογισμό KDs και τη μελέτη ειδικών στερεοχημικών αλληλεπιδράσεων (κρυσταλλογραφία ακτινών Χ).
3. Ο προσδιορισμός της συμμετοχής των συστημάτων γλουταρεδοξίνης και θειορεδοξίνης στο μεταβολισμό του κυττάρου με σύγχρονες μεθόδους μεταβολομικής ανάλυσης.

Η μακροπρόθεσμη πρόκληση/καινοτομία αυτής της πρότασης είναι να εντοπίσει σημεία στον οξειδοαναγωγικό μεταβολισμό των βακτηρίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για θεραπευτική παρέμβαση.

Το έργο χρηματοδοτείται από to ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και
Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 20741/08.01.2020) στην Επιστημονική Περιοχή Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου,
Αλέξιος Βλάμης, Επίκουρος Καθηγητής

Alexios Vlamis, Department of Chemistry, University of Patras, Tel +30 2610 997 634, avlamis@upatras.gr